ثبت نذری

محل مورد نظر را با استفاده از نقشه انتخاب نمایید (کافیست روی نقشه زوم کنید، نشانگر قرمز را به محل مورد نظر ببرید و با کلیک روی آن طول و عرض جغرافیایی محل مورد نظر خود را ثبت کنید)